×

Soutěž byla ukončena.

Pravidla soutěže

Soutěž Nejhezčí kluk, dále jen "soutěž", probíhá od 01. 06. 2013 do odvolání na internetových stránkách www.nejhezcikluk.cz.

Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem je společnost Extra Online Media, s.r.o., se sídlem Benediktská 722, Praha 1, PSČ 110 00 (dále jen "Provozovatel").

Každý občan se stává soutěžícím po vyplnění přihlášky vložením soutěžní fotografie. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. Podmínkou zařazení do soutěže je pravdivé vyplnění přihlášky s níže uvedenými údaji a dotazníkem. Účast v soutěži je zdarma.

Účastníkem soutěže se stává každý občan, který je ke dni přihlášení do soutěže starší 18 let a který zašle v souladu s těmito pravidly fotografii na zadané téma. Každý soutěžící se smí s jednou fotografií jednoho kluka přihlásit jednou. Odesláním fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Fotografie může být do soutěže zaslána pouze klukem, který je na fotografii (a je starší 18 let), nebo jejím plnoletým partnerem či rodinným příslušníkem. Do soutěže mohou být přihlášeny i kluci ve věku 16-18 let, ovšem pouze s výslovným souhlasem rodičů. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Prohlášení soutěžících

Soutěžící zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že

Soutěžící se zavazuje Provozovatele odškodnit z případných nároků třetích osob vznesených proti Provozovateli, pokud kterékoli prohlášení učiněné výše pod písmeny a), b), c) a d) nebude v souladu se skutečností.

Přihlášením do soutěže dávají soutěžící souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele a třetí straně, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště, fotografií soutěžících nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v internetových, popř. tištěných médiích Provozovatele. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a soutěžící je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat ve vztahu k zpracování a uchování údajů, které nejsou potřebné pro realizaci soutěže.

Soutěžící uděluje přihlášením fotografie do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci/podlicenci k užití zaslané fotografie bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně, formou uveřejnění v internetových, popř. tištěných médiích Provozovatele a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem, či v rámci mobilních služeb a multimediálních aplikací produkovaných Provozovatelem. Soutěžící dává Provozovateli souhlas s užitím jeho fotografií a s pořízením jeho obrazových snímků, případně i jiných záznamů, s jejich zpracováním, úpravou a uveřejněním v rozsahu uvedeném v tomto odstavci.

Soutěžící se zavazují, že po dobu jednoho roku ode dne konání finále soutěže nebudou vystupovat při propagaci společnosti, která je provozovatelem internetových stránek obdobného obsahu, jaký mají internetové stránky provozované Provozovatelem.

Účastí v soutěži akceptuje soutěžící pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Soutěžící souhlasí s tím, že bude automaticky zařazen do jednotlivých podsoutěží, které provozovatel může vyhlásit.

Vyloučení ze soutěže

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyloučit soutěžící, jejichž fotografie

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Provozovatel je rovněž oprávněn vyloučit ze soutěže soutěžící při odhalení pokusu o podvodné hlasování.

Ze soutěže budou vyloučeni i ti účastníci, kteří budou na stránce publikovat vulgární komentáře, popřípadě napadat jiné účastníky. Důsledkem vyloučení může být i zablokování dalšího přístupu takové osobě na stránky soutěže.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá celoročně v měsíčních kolech. Každé kolo začíná první den v kalendářním měsíci a končí v poslední den kalendářním měsíci. Za jednotlivá měsíční kola bude vyhlášen vždy vítěz měsíce. Celoroční vítěz vzejde z vítězů jednotlivých měsíčních kol (kromě kola prosincového) a 20 dalších kluků s nejvyšším počtem hlasů. Jednou přihlášeného kluka již není třeba znovu přihlašovat. Přihláška platí i pro další měsíční kola soutěže.

Fotografie přihlašuje soutěžící vložením do internetových stránek www.nejhezcikluk.cz. Soutěžící uvede jméno kluka, věk a požadované doplňující údaje (tyto údaje budou veřejné). Soutěžící dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt (tyto údaje budou neveřejné). Soutěžící potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost soutěžícího zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet.

Po celou dobu trvání soutěže budou mít všichni návštěvníci stránek možnost umístit fotografie svých favoritek mezi VIP dle vlastních preferencí, tedy posunout fotky na 24 hodin do speciálního boxu určeného pro VIP. Tvar SMS je VIPKLUK XXXX (za XXXX dosaďte číslo předmětné fotografie). Umístění mezi VIP nemá na výhru v soutěži žádný vliv. Cena jedné VIP SMS zprávy odeslané na číslo 9001180 je 80 Kč vč. DPH pro všechny mobilní operátory. VIP aktivaci lze provést i pomocí platby přes PayPal, její cena je v takovém případě shodná jako při platbě přes SMS.

Způsob hlasování a limity hlasů

Hlasování probíhá vždy od prvního pracovního dne měsíce do posledního dne v daném měsíci. O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.nejhezcikluk.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách. Hlasování je omezeno na 1 hlas na jeden počítač (jednu IP adresu) pro každou fotografii za den. Hlasovat je možno pouze z českých a slovenských IP adres. Na konci každého měsíce budou všem klukům měsíční počty hlasů vynulovány, aby do hlasování v dalším měsíci nastupovali všichni soutěžící s rovnými podmínkami. Zároveň se však klukům hlasy z jednotlivých měsíců sčítají a 20 kluků, které za rok získají nejvíce hlasů (a nestanou se Nejhezčím klukem měsíce), také postupuje do celoročního finále. Kluk, který v průběhu roku získá hlasů nejvíce, se stává vítězem doplňkové soutěže Nejoblíbenější kluk a získává speciální cenu.

SMS hlasování lze provést pomocí 3 typů SMS:
SMS ve tvaru KLUK XXXX zašlete na číslo 903 55 20. Kluk tak získá 20 hlasů.
SMS ve tvaru KLUK XXXX zašlete na číslo 903 55 50. Kluk tak získá 50 hlasů.
SMS ve tvaru KLUK XXXX zašlete na číslo 900 11 80. Kluk tak získá 80 hlasů.

Nákup 20, 50 či 80 hlasů lze provést i pomocí platby přes PayPal, cena je v takovém případě shodná jako při platbě přes SMS.

Od 15. 6. 2013 bude zprovozněna nová funkce: Každý, kdo pošle vybranému klukovi 80 hlasů přes SMS, získá zároveň i možnost zaslat jí osobní vzkaz.

Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace nebo při zaznamenání zisku hlasů z jiných než českých a slovenských IP adres. O vyloučení ze soutěže rozhoduje výhradně pořadatel.

Celoroční finále se uskuteční v termínu od 1. do 31. prosince 2014 a proběhne formou hlasování. Uživatelé budou vybírat dle osobních sympatií z vítězů jednotlivých měsíců a z 20 kluků, kteří v průběhu roku získali nejvíce hlasů, ale přitom se nestali Nejhezčím klukem měsíce. Celkovým vítězem soutěže a držitelem titulu Nejhezčí kluk roku se stává ten kluk, který získá v hlasování nejvíce hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne redakční porota. Výsledky budou zveřejněny do 15. 1. 2015 na internetových stránkách Provozovatele.

Jako doplňková aktivita bude probíhat i soutěž o titul Nejsympatičtější kluk. Tento titul a s ním spojenou cenu v podobě poháru získá ten kluk, který k poslednímu dni každého měsíce bude mít nejvyšší počet facebookových hodnocení „like“.

Kontaktování výherců, závěrečná ustanovení

Výherce měsíce získává titul Nejhezčí kluk měsíce, odměnu 5000 Kč. Odměny za druhé a třetí místo činí 3000 a 2000 Kč. Podmínkou vyplacení odměn je zaslání fotokopie vyplněného a podepsaného Osvědčení o výhře, které pořadatel vítězným účastníkům soutěže rozešle. Výhry se vyplácí převodem na účet, nejpozději do 45 dní od ukončení daného kola. Výherci soutěže budou informováni e-mailem marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže. Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty.

Pokud se Provozovateli nepodaří výherce příslušného kola soutěže kontaktovat nejpozději do 3 dnů ode dne ukončení příslušného kola soutěže, stává se výhercem měsíce soutěžící, který se v daném kole umístil na nejblíže následujícím místě a splnil veškerá pravidla soutěže. Provozovatel učiní zadost povinnosti kontaktovat výherce jednotlivého kola, pokud jej ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese.

Výherce celoročního finále získává titul Nejhezčí kluk roku. Vítěz ceny Nejhezčí kluk roku získává 8000 Kč, kluk na druhém místě 5000 Kč a kluk na třetím místě 3000 Kč. Výherce soutěže bude informován e-mailem marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže. Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být informováni dle předchozí věty.

Pokud se Provozovateli nepodaří výherce celoročního finále soutěže kontaktovat nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení příslušného kola soutěže, stává se výhercem soutěžící, který se ve finále umístil na nejblíže následujícím místě a splnil veškerá pravidla soutěže. Provozovatel učiní zadost povinnosti kontaktovat výherce, pokud jej ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese.

Kluk, který v průběhu roku získá největší absolutní počet hlasů, se stává vítězem doplňkové soutěže Nejoblíbenější kluk a získává speciální cenu.

Pokud se Provozovateli nepodaří výherce doplňkové soutěže Nejoblíbenější kluk kontaktovat nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení soutěže, stává se výhercem soutěžící, který se v soutěži umístil  na nejblíže následujícím místě a splnil veškerá pravidla soutěže. Provozovatel učiní zadost povinnosti kontaktovat výherce, pokud jej ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži a na její kompletní ukončení. V případě ukončení soutěže tento fakt provozovatel oznámí minimálně 7 dní předem na stránkách soutěže. Ukončení soutěže může proběhnout pouze na konci měsíce, tj. na konci měsíčního kola. Provozovatel nezodpovídá za případné technické chyby, které se objeví během soutěže.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Pošlete svému favoritovi prémiové hlasy:

Zajistěte svému favoritovi VIP výhody:

Zajistěte svému favoritovi VIP výhody! Pošlete SMS ve tvaru VIPKLUK ... na číslo 900 11 80, nebo pomocí PayPal.

Vámi zvolený soutěžící jednak získá výhodnou pozici ve VIP boxu, kde ho uvidí více lidí, a jednak budete moci do jeho profilu nahrávat i další fotografie a videa. Zvýšíte tak jeho šanci na výhru!